Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

O projekcie

Budowa autostrady A4 Rzeszów – Korczowa

Całkowita długość projektowanego odcinka autostrady A4 wynosi 88,23km. Przedmiotowy projekt podzielono na 3 odcinki:

 • Odcinek Rzeszów „Węzeł Rzeszów Wschód” (bez węzła) – Jarosław „Węzeł Wierzbna” budowany jest w systemie „Tradycyjnym”,
 • Odcinek Jarosław „Węzeł Wierzbna” (bez węzła) – Radymno ( z węzłem ) – budowany w systemie „Zaprojektuj zbuduj”.
 • Odcinek Radymno ( bez węzła ) – Korczowa , również budowany w systemie „Zaprojektuj zbuduj”.

Od dnia 23.12.2013r. w użytkowaniu jest odcinek autostrady od Jarosławia do Korczowej.

Od dnia 20.07.2016r. w użytkowaniu jest odcinek autostrady od Rzeszowa do Jarosławia.

Przedmiot kontraktu

Przedmiotem Kontraktu jest kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (Węzeł Wschodni) – Jarosław (Węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Powyższy odcinek autostrady usytuowany jest w całości na terenie województwa podkarpackiego i przebiega przez powiat rzeszowski, łańcucki i przeworski.

Pod względem zagospodarowania są to tereny użytkowane rolniczo ( w przeważającej części grunty orne ), a także nieużytki i skupiska zwartej zabudowy wiejskiej jednorodzinnej oraz zagrodowej.

Parametry techniczne autostrady:

Klasa techniczna

A

Kategoria ruchu

KR6

Prędkość projektowa

120 km/h

Liczba jezdni

2

Liczba pasów ruchu

4 ( 2 x 2 )

Szerokość pasa ruchu

3,75 m

Szerokość pasa dzielącego

12,50 m

Szerokość pasa awaryjnego

3,00 m

Szerokość pobocza gruntowego

min. 1,50 m

Skrajnia pionowa

min. 4,70 m

Obciążenie dopuszczalne osi

115 kN/oś

 

Zakres robót objętych kontraktem przewiduje między innymi wykonanie:

 • robót ziemnych,
 • odwodnienia korpusu drogowego,
 • warstw podbudowy,
 • warstw nawierzchni,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • elementów ulic,
 • zieleni drogowej,
 • robót mostowych,
 • budowy oświetlenia,
 • sieci gazowych,
 • sieci elektroenergetycznych,
 • sieci teletechnicznych,
 • sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • cieków naturalnych,
 • urządzeń melioracyjnych,
 • elementów ochrony środowiska,
 • robót wykończeniowych,
 • innych robót.

Cel i spodziewane efekty Inwestycji

Głównym celem inwestycji jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku wschód - zachód.

Budowa przedmiotowego odcinka autostrady zapewni bezpośrednie połączenie z Niemcami przez przejście graniczne w Jędrzychowicach i z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej.

Korzyści bezpośrednie z funkcjonowania autostrady:

 • rozszerzenie sieci autostrad i dróg ekspresowych w kraju,
 • zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego w III korytarzu Paneuropejskim,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 4,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 4,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza autostrady A4 i drogi krajowej nr 4 oraz w województwie podkarpackim,
 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,
 • zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
 • zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
 • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom zaprojektowanej drogi,
 • poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
 • zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom zaprojektowanej drogi.

Podstawowe informacje

Beneficjent:

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Budimex S.A. ( Lider Konsorcjum ), ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

STRABAG Sp. z o.o. ( Partner Konsorcjum ), ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Nadzór Inwestorski:

Konsorcjum firm:

INKO Consulting Sp. z o.o. ( Lider konsorcjum ), ul. Dworcowa 18/6, 43-200 Pszczyna

EUROCONSULT S.A. ( Partner konsorcjum ), Avda Cortao 17, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid

MP-MOSTY Sp. z o.o. ( Partner konsorcjum ), ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków

Projektant:

Tebodin Poland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

MP-MOSTY Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków

APIA XXI S.A., Parque Cientifico y Tecnológico Avenida Albert Einstein, N˚2 39011 Santander. Cantabria, Hiszpania

APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Rondo ONZ nr 1, lok. XXP, 02-124 Warszawa


Numer umowy z Wykonawcą: 2811/27/2014

Data podpisania umowy: 16.09.2014 r.

Wartość umowy:

Netto

584 956 280,85 PLN

Brutto

719 496 225,45 PLN

Maksymalna Wartość Zobowiązania

- umowa  z dnia 16.09.2014r.

- Aneks nr 2 do umowy  z dnia 16.09.2014r.

 

 

769 860 961,23 PLN

985 709 826,88 PLN

 

Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Beneficjent

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Strabag

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

Nadzór Autorski

Konsorcjum firm:

APIA